Náš tým

Mgr. Petra Kabátková

Specializuji se na psychologické poradenství a léčbu závislostí, individuální a skupinovou terapii, práci s rodinami a psychologickou diagnostiku. Ve své práci využívám různé přístupy a techniky tak, aby vyhovovaly osobnosti člověka, který vyhledá mou pomoc, s ohledem na povahu jeho problému a aktuální životní fázi, ve které se nachází.
Vystudovala jsem psychologii na Univerzitě Karlově v Praze. Studium jsem zakončila státní zkouškou v roce 2000 jako magistra psychologie. Za diplomovou práci o Münchhausenově syndromu by proxy jsem získala Cenu profesora Zdeňka Matějčka. Ještě za dob studií jsem začala pracovat v Terapeutické komunitě Karlov provozované SANANIM z. ú. Věnovala jsem se léčbě závislostí, individuální a skupinové terapii, práci s rodinami a psychologické diagnostice. Abych prohloubila své dovednosti, absolvovala jsem kompletní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii (zahrnuje sebezkušenost, teoretické vzdělání a práci pod supervizí) v SUR (sdružení pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii). Úspěšně jsem jej zakončila v roce 2004. Díky získanému vzdělání a dlouholeté praxi mi bylo Ministerstvem zdravotnictví ČR uděleno osvědčení k výkonu povolání „adiktolog“ (=odborník na léčbu závislostí).
V současné době se věnuji psychologickému a adiktologickému poradenství. Své znalosti dále rozšiřuji v rámci systému celoživotního vzdělávání při účasti na nejrůznějších seminářích, konferencích, stážích, atp. Za nejpřínosnější považuji sebezkušenostní stáž v PL Kroměříž odd. pro léčbu neuróz, výcvik v integrované psychoterapii INCIP (středisko pro vzdělávání v integrované psychoterapii), semináře rodinných konstelací (Ria Verlinden, Jaroslav Simon), stáž v Terapeutické komunitě Mýto pro mladé lidi s duševním onemocněním především schizofrenního okruhu, stáž v Dětském krizovém centru na Praze 4, měsíční stáž v Belgii a Holandsku v rámci Fellowship programme pod záštitou Pompidou Group, Co-operation Group to Combat Drug Abuse and illicit Trafficking in Drugs, Council of Europe, Strasbourg.


Mgr. Jana Putnová

Od dokončení vysokoškolského studia žiji v Písku. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci na Univerzitě Palackého v Olomouci, a získala tak v roce 2002 po absolvování státních zkoušek magisterský titul. Absolvovala jsem výcvik na podporu komunikace (např. mezi matkou a dítětem, učitelem a žáky apod.), takzvaný videotrénink interakcí. Od ministerstva zdravotnictví jsem získala na základě svého odborného vzdělání a praxe zdravotnický titul adiktolog. Nyní dokončuji pětiletý sebezkušenostní výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii SUR (sdružení pro výcvik a vzdělávání v psychoterapii). Dále jsem absolvovala odborné kurzy case managementu, individuálního plánování, práce s klienty s hraniční poruchou apod.
Jsem členkou asociace adiktologů.
Od roku 2001, kdy jsem nastoupila do terapeutické komunity Karlov, Sananim z.ú. pracuji s drogově závislými. Mám mnoho zkušeností nejen se závislými mladistvými a jejich rodinami, ale i s drogově závislými matkami, jejich dětmi, rodinami a partnery. Během své praxe jsem se zabývala mnohými tématy – léčbou drogové závislosti, léčbou závislosti na alkoholu, gamblingem, pomocí rodinám se závislými, sociálním a dluhovým poradenstvím a plánováním. Také jsem spolupracovala se sdružením Fokus, kde jsem pracovala s klienty s duševním onemocněním. Zabývám se také příležitostnou přednáškovou činností, v minulosti jsem spolupracovala i s o.s. Inkano, pro které jsem přednášela na středních školách. Jsem také spoluautorkou několika odborných publikací týkajících se práce s drogově závislými matkami.
Praxi jsem získala v individuální a skupinové terapii, v rodinné terapii, v prevenci a léčbě závislostí a v sociálním a dluhovém poradenství.
Jsem vdaná a vychovávám s manželem dvě děti.